Survival du forum !

Esprit invisible
Chakra bleu

Chikara Len : 18 pts (-2)
Gaikotsu Bakura : 19 pts
Kaguya Gochiro : 0 pts
Kaguya Nowaki : 19 pts
Kaguya Etsu : 19 pts
Kenketsu Hatsuharu : 15 pts
Kitto Keisan : 21 pts
Kitto Seijuro : 20 pts
Uzumaki Gekido : 0 pts
Uzumaki Shimazu : 19 pts
Hattori Masashi : 15 pts
Miwaku Genichi : 19 pts
Miwaku Raito : 21 pts
Maitre du jeu : 20 pts
Gaikotsu Zanshi: 21 pts
Gaikotsu Taiga: 21 pts
Gaikotsu Kitai: 20 pts
Chikara Qazea : 21 pts (+1)

Publié le 25/08/2015 à 12h37

Chakra bleu

Chikara Len : 18 pts
Gaikotsu Bakura : 18 pts (-1) je ne fait que réparer une injustice :p
Kaguya Gochiro : 0 pts
Kaguya Nowaki : 19 pts
Kaguya Etsu : 18 pts (-1)
Kenketsu Hatsuharu : 15 pts
Kitto Keisan : 21 pts
Kitto Seijuro : 20 pts
Uzumaki Gekido : 0 pts
Uzumaki Shimazu : 19 pts
Hattori Masashi : 15 pts
Miwaku Genichi : 19 pts
Miwaku Raito : 21 pts
Maitre du jeu : 20 pts
Gaikotsu Zanshi: 21 pts
Gaikotsu Taiga: 21 pts
Gaikotsu Kitai: 21 pts (+1)
Chikara Qazea : 21 pts

Publié le 25/08/2015 à 12h42

Chakra rouge

Chikara Len : 18 pts
Gaikotsu Bakura : 17 pts (-1)
Kaguya Gochiro : 0 pts
Kaguya Nowaki : 19 pts
Kaguya Etsu : 18 pts
Kenketsu Hatsuharu : 15 pts
Kitto Keisan : 21 pts
Kitto Seijuro : 20 pts
Uzumaki Gekido : 0 pts
Uzumaki Shimazu : 19 pts
Hattori Masashi : 14 pts (-1)
Miwaku Genichi : 19 pts
Miwaku Raito : 21 pts
Maitre du jeu : 20 pts
Gaikotsu Zanshi: 21 pts
Gaikotsu Taiga: 21 pts
Gaikotsu Kitai: 21 pts
Chikara Qazea : 21 pts
Kitto Shinji : 21 pts (+1)

Publié le 25/08/2015 à 13h00

Chakra bleu

Chikara Len : 18 pts
Gaikotsu Bakura : 17 pts
Kaguya Gochiro : 0 pts
Kaguya Nowaki : 19 pts
Kaguya Etsu : 18 pts
Kenketsu Hatsuharu : 15 pts
Kitto Keisan : 21 pts
Kitto Seijuro : 21 pts (+1)
Uzumaki Gekido : 0 pts
Uzumaki Shimazu : 19 pts
Hattori Masashi : 12 pts (-2)
Miwaku Genichi : 19 pts
Miwaku Raito : 21 pts
Maitre du jeu : 20 pts
Gaikotsu Zanshi: 21 pts
Gaikotsu Taiga: 21 pts
Gaikotsu Kitai: 21 pts
Chikara Qazea : 21 pts
Kitto Shinji : 21 pts

Publié le 25/08/2015 à 13h14

Chakra bleu

Chikara Len : 18 pts
Gaikotsu Bakura : 17 pts
Kaguya Gochiro : 0 pts
Kaguya Nowaki : 19 pts
Kaguya Etsu : 18 pts
Kenketsu Hatsuharu : 15 pts
Kitto Keisan : 21 pts
Kitto Seijuro : 21 pts
Uzumaki Gekido : 0 pts
Uzumaki Shimazu : 19 pts
Hattori Masashi : 10 pts (-2)
Miwaku Genichi : 19 pts
Miwaku Raito : 21 pts
Maitre du jeu : 20 pts
Gaikotsu Zanshi: 21 pts
Gaikotsu Taiga: 22 pts (+1)
Gaikotsu Kitai: 21 pts
Chikara Qazea : 21 pts
Kitto Shinji : 21 pts

Publié le 25/08/2015 à 21h51

Chakra bleu

Chikara Len : 18 pts
Gaikotsu Bakura : 17 pts
Kaguya Gochiro : 0 pts
Kaguya Nowaki : 19 pts
Kaguya Etsu : 18 pts
Kenketsu Hatsuharu : 15 pts
Kitto Keisan : 21 pts
Kitto Seijuro : 21 pts
Uzumaki Gekido : 0 pts
Uzumaki Shimazu : 19 pts
Hattori Masashi : 10 pts
Miwaku Genichi : 18 pts (-1)
Miwaku Raito : 20 pts (-1)
Maitre du jeu : 20 pts
Gaikotsu Zanshi: 21 pts
Gaikotsu Taiga: 22 pts
Gaikotsu Kitai: 21 pts
Chikara Qazea : 21 pts
Kitto Shinji : 21 pts
Kitto Sumika : 21 pts (+1)

Publié le 25/08/2015 à 21h57

Chakra bleu

Chikara Len : 18 pts
Gaikotsu Bakura : 17 pts
Kaguya Gochiro : 0 pts
Kaguya Nowaki : 19 pts
Kaguya Etsu : 18 pts
Kenketsu Hatsuharu : 15 pts
Kitto Keisan : 21 pts
Kitto Seijuro : 21 pts
Uzumaki Gekido : 0 pts
Uzumaki Shimazu : 19 pts
Hattori Masashi : 11 pts (+1)
Miwaku Genichi : 18 pts
Miwaku Raito : 18 pts (-2)
Maitre du jeu : 20 pts
Gaikotsu Zanshi: 21 pts
Gaikotsu Taiga: 22 pts
Gaikotsu Kitai: 21 pts
Chikara Qazea : 21 pts
Kitto Shinji : 21 pts
Kitto Sumika : 21 pts

Publié le 25/08/2015 à 23h34

Chakra bleu

Chikara Len : 18 pts
Gaikotsu Bakura : 17 pts
Kaguya Gochiro : 0 pts
Kaguya Nowaki : 19 pts
Kaguya Etsu : 18 pts
Kenketsu Hatsuharu : 15 pts
Kitto Keisan : 21 pts
Kitto Seijuro : 21 pts
Uzumaki Gekido : 0 pts
Uzumaki Shimazu : 19 pts
Hattori Masashi : 12 pts (+1)
Miwaku Genichi : 18 pts
Miwaku Raito : 16 pts (-2)
Maitre du jeu : 20 pts
Gaikotsu Zanshi: 21 pts
Gaikotsu Taiga: 22 pts
Gaikotsu Kitai: 21 pts
Chikara Qazea : 21 pts
Kitto Shinji : 21 pts
Kitto Sumika : 21 pts

Publié le 01/09/2015 à 22h13

Chakra bleu

Chikara Len : 18 pts
Gaikotsu Bakura : 17 pts
Kaguya Gochiro : 0 pts
Kaguya Nowaki : 19 pts
Kaguya Etsu : 18 pts
Kenketsu Hatsuharu : 15 pts
Kitto Keisan : 21 pts
Kitto Seijuro : 22 pts (+1)
Uzumaki Gekido : 0 pts
Uzumaki Shimazu : 19 pts
Hattori Masashi : 10 pts (-2)
Miwaku Genichi : 18 pts
Miwaku Raito : 16 pts
Maitre du jeu : 20 pts
Gaikotsu Zanshi: 21 pts
Gaikotsu Taiga: 22 pts
Gaikotsu Kitai: 21 pts
Chikara Qazea : 21 pts
Kitto Shinji : 21 pts
Kitto Sumika : 21 pts

Publié le 02/09/2015 à 00h50

Chakra bleu

Chikara Len : 18 pts
Gaikotsu Bakura : 17 pts
Kaguya Gochiro : 0 pts
Kaguya Nowaki : 19 pts
Kaguya Etsu : 18 pts
Kenketsu Hatsuharu : 15 pts
Kitto Keisan : 21 pts
Kitto Seijuro : 20 pts (-2)
Uzumaki Gekido : 0 pts
Uzumaki Shimazu : 19 pts
Hattori Masashi : 11 pts (+1)
Miwaku Genichi : 18 pts
Miwaku Raito : 16 pts
Maitre du jeu : 20 pts
Gaikotsu Zanshi: 21 pts
Gaikotsu Taiga: 22 pts
Gaikotsu Kitai: 21 pts
Chikara Qazea : 21 pts
Kitto Shinji : 21 pts
Kitto Sumika : 21 pts

Publié le 02/09/2015 à 01h29

Chakra vert

Chikara Len : 18 pts
Gaikotsu Bakura : 17 pts
Kaguya Gochiro : 0 pts
Kaguya Nowaki : 19 pts
Kaguya Etsu : 18 pts
Kenketsu Hatsuharu : 15 pts
Kitto Keisan : 21 pts
Kitto Seijuro : 18 pts (-2)
Uzumaki Gekido : 0 pts
Uzumaki Shimazu : 19 pts
Hattori Masashi : 12 pts (+1)
Miwaku Genichi : 18 pts
Miwaku Raito : 16 pts
Maitre du jeu : 20 pts
Gaikotsu Zanshi: 21 pts
Gaikotsu Taiga: 22 pts
Gaikotsu Kitai: 21 pts
Chikara Qazea : 21 pts
Kitto Shinji : 21 pts
Kitto Sumika : 21 pts

Publié le 02/09/2015 à 01h48

Chakra jaune

Chikara Len : 18 pts
Gaikotsu Bakura : 17 pts
Kaguya Gochiro : 0 pts
Kaguya Nowaki : 19 pts
Kaguya Etsu : 18 pts
Kenketsu Hatsuharu : 15 pts
Kitto Keisan : 21 pts
Kitto Seijuro : 16 pts (-2)
Uzumaki Gekido : 0 pts
Uzumaki Shimazu : 19 pts
Hattori Masashi : 13 pts (+1)
Miwaku Genichi : 18 pts
Miwaku Raito : 16 pts
Maitre du jeu : 20 pts
Gaikotsu Zanshi: 21 pts
Gaikotsu Taiga: 22 pts
Gaikotsu Kitai: 21 pts
Chikara Qazea : 21 pts
Kitto Shinji : 21 pts
Kitto Sumika : 21 pts

Publié le 02/09/2015 à 01h50