Topics de Hattori MisaoSordide requête [an 8]
Participants : Hattori Misao , Miwaku Asae , Hattori Hidemi

Représaille [an 8]
Participants : Hattori Shizuka , Kenketsu Hatsuharu , Kenketsu Natsumi , Miwaku Genichi , Hattori Misao , Hattori Kazuna , Hattori Hidemi

Recherche de Buichi [an 2]
Participants : Hattori Misao , Hattori Usagi , Hattori Fumi , Hattori Hidemi

La sacrifice ! [an 2]
Participants : Hattori Fumi , Hattori Misao , Hattori Shinichi , Hattori Masashi

Une rencontre douce et musclée ! [an 2]
Participants : Hattori Agon , Hattori Misao , Uzumaki Soma

C'est parti pour une nouvelle mission [an 2]
Participants : Hattori Hidemi , Hattori Misao , Hattori Gareki , Hattori Fumi

Retour du convoi diplomatique [an 2]
Participants : Miwaku Okasan , Hattori Masako , Hattori Hidemi , Hattori Misao

[An - 5] Les lames sœurs [an 1]
Participants : Hattori Shizuka , Hattori Misao

Retour de Konoha [an 1]
Participants : Yin , Hattori Masako , Miwaku Asae , Miwaku Okasan , Hattori Misao

Arrivée: Mission diplomatique [an 1]
Participants : Miwaku Asae , Hattori Misao , Miwaku Okasan , Enoshima , Kitto Shinji , Chikara Sayan , Uzumaki Kazami , Uzumaki Gekido , Kitto Ike

A travers le maquillage [an 1]
Participants : Hattori Shizuka , Hattori Misao , Miwaku Asae

La forêt : Mission diplomatique [an 1]
Participants : Miwaku Okasan , Hattori Misao , Miwaku Asae

Les frontières: Mission diplomatique [an 1]
Participants : Miwaku Asae , Miwaku Okasan , Hattori Misao

Départ pour Konoha: Mission diplomatique [an 1]
Participants : Hattori Misao , Miwaku Okasan , Miwaku Asae

Mission : Escorte à Konoha [an 1]
Participants : Miwaku Raiko , Hattori Misao , Hattori Masashi