Découvrez nos
personnages

Miwaku Kazuko
Hattori Hiroo
Sekken Kano
Kitto Kotaro
Chikara Reona
Hattori Masashi
Gaikotsu Bakura
Chikara Seishiro
Red Monkey
Kenketsu Makoto
Sekken Shōnin
Chikara Yuna
Kirishitan Azami
Kitto Jiken
Prince Kenketsu
Chikara Tensaï
Uzumaki Kara
Uzumaki Gokoro
Gaikotsu Akiko
Maitre du jeu
Chikara Azukiyo
Chikara Hinae
Tanuki Tiny
Kaguya Kitsune
Kaguya Eilera
Kaguya Nowaki
Kaguya Soren
Uzumaki Shimazu
Hattori Gareki
Shinayaka Kaemon
Hattori Shizuka
Hattori Rin
Chikara Ishizu
Shinayaka Maeda
Hattori Hidemi
Chikara Tsubasa
Chikara Shiro
Chikara Hikari
Gaikotsu Mai
Miwaku Kohana
Mitsuna Chihiro
Gaikotsu Genji
Uzumaki Eikichi
Uzumaki Seitô
Miwaku Law
Chikara Heiwa
Chikara Kuro
Uzumaki Kenshin
Gaikotsu Rei
Kitto Kasu
Abura Yuko
Rihatsu Miwa
Mitsuna Arieru
Uzumaki Sugishi
Miwaku Nobuhisa
Kitto Nami
Kitto Seika
Hattori Nori
Chikara Kano
Chikara Kōtaro
Kirishitan Utsuro
Hattori Shinichi
Hidetakadan Borodari
Uzumaki Jin
Uzumaki Kimino
Kenketsu Natsumi
Kitto Daiki
Kaguya Emi
Miwaku Genichi
Kaguya Sayuri
Uzumaki Tetsuko
Chikara Matsuo
Kirishitan Moji
Kirishitan Kalia
Kenketsu Hatsuharu
Chikara Takehiko
Kirishitan Fumika
Hattori Yūhei
Uzumaki Sayuri
Sekken Nasana
Chikara Shirona
Kirishitan Seth
Chikara Sora
Hattori Reika
Kitto Kyoko
Uzumaki Miyuka
Kitto Eiko
Kitto Hegi
Kitto Uzume
Hattori Shina
Kitto Shinji
Kitto Keisan
Kirishitan Tomohiko
Miwaku Soshi
Uzumaki Kanashisa
Uzumaki Gekido
Uzumaki Kazami
Gaikotsu Kioko
Uzumaki Seiji
Chikara Dai
Kaguya Kaiya
La Prêtresse
Uzumaki Universa
Chikara Takumi
Kitto Mamoru
Gaikotsu Kaito
Kirishitan Risako
Chikara Takeo
Kuromoku Sana
Kaguya Hayate
Kitto Wattan
Hattori Usagi
Kaguya Gochiro
Miwaku Kagero
Chikara Hikaru
Kaguya Kyōta
Chikara Nagisa
Kirishitan Salomon
Hattori Kazuna
Chikara Oni
Kitto Kazumori
Chikara Seiji
Uzumaki Kï
Kaguya Inoiya
Miwaku Azamuku
Hattori Kuraso
Uzumaki Taram
Yin
Miwaku Asae
Mitsuna Iroji
Kitto Raito
Miwaku Okasan
Uzumaki Imawara
Uzumaki Mako
Miwaku Raiko
Kitto Seijuro
Kitto Ike
Kirishitan Kuma
Uzumaki Soma
Kitto Masao
Chikara Qazea
Chikara Nakatsu
Chikara Len
Hattori Reiko
Kaguya Etsu
Kitto Masato