Découvrez nos
personnages

Minashigo Emmaiko
Hattori Hiroo
Kaguya Emi
Hattori Masashi
Miwaku Kazuko
Uzumaki Universa
Chikara Reona
Kenketsu Doryakura
Kenketsu Makoto
Chikara Yuna
Kitto Kotaro
Miwaku Sonju
Sekken Kano
Chikara Manjiro
Chikara Jundo
Uzumaki Tetsuko
Tanuki Shiro
Tanuki Tiny
Kenketsu Kano
Uzumaki Hakai
Kitto Kyoko
Abura Yuko
Chikara Tensaï
Hattori Yue
Miwaku Law
Uzumaki Asuna
Uzumaki Kenshin
Miwaku Fuu
Gaikotsu Genji
Maitre du jeu
Kirishitan Utsuro
Gaikotsu Konton
Chikara Amoritia
Miwaku Hao
Rihatsu Harumune
Kirishitan Nona
Hattori Hidemi
Hattori Gareki
Gaikotsu Akiko
Enoshima
Chikara Shiro
Chikara Hinae
Shinayaka Junko
Miwaku Kaori
Hattori Nori
Kitto Koko
Red Monkey
Hattori Rin
Uzumaki Kanashisa
Chikara Seishiro
Miwaku Kohana
Rihatsu Miwa
Kirishitan Azami
Kaguya Yasuke
Kitto Jiken
Mitsuna Chihiro
Shinayaka Maeda
Uzumaki Eikichi
Uzumaki Gokoro
Kitto Hiruzen
Uzumaki Sugishi
Shinayaka Kaemon
Sekken Shōnin
Uzumaki Shimazu
Hidetakadan Borodari
Hattori Shizuka
Hattori Reika
Hattori Raika
Chikara Azukiyo
Gaikotsu Masaru
Chikara Hikari
Prince Kenketsu
Kaguya Nowaki
Kitto Seika
Gaikotsu Bakura
Gaikotsu Mai
Uzumaki Seitô
Miwaku Nobuhisa
Kitto Nami
Chikara Kano
Chikara Kōtaro
Hattori Shinichi
Uzumaki Jin
Uzumaki Kimino
Kenketsu Natsumi
Kitto Daiki
Miwaku Genichi
Kaguya Sayuri
Chikara Matsuo
Kirishitan Moji
Kirishitan Kalia
Kenketsu Hatsuharu
Chikara Takehiko
Kirishitan Fumika
Hattori Yūhei
Uzumaki Sayuri
Sekken Nasana
Chikara Shirona
Kirishitan Seth
Chikara Sora
Uzumaki Miyuka
Kitto Eiko
Kitto Hegi
Kitto Uzume
Hattori Shina
Kitto Shinji
Kitto Keisan
Kirishitan Tomohiko
Miwaku Soshi
Uzumaki Gekido
Uzumaki Kazami
Gaikotsu Kioko
Uzumaki Seiji
Chikara Dai
Kaguya Kaiya
La Prêtresse
Chikara Takumi
Kitto Mamoru
Gaikotsu Kaito
Kirishitan Risako
Chikara Takeo
Kuromoku Sana
Kaguya Hayate
Kitto Wattan
Hattori Usagi
Kaguya Gochiro
Miwaku Kagero
Chikara Hikaru
Kaguya Kyōta
Chikara Nagisa
Kirishitan Salomon
Hattori Kazuna
Chikara Oni
Kitto Kazumori
Chikara Seiji
Uzumaki Kï
Kaguya Inoiya
Miwaku Azamuku
Hattori Kuraso
Uzumaki Taram
Yin
Miwaku Asae
Mitsuna Iroji
Kitto Raito
Miwaku Okasan
Uzumaki Imawara
Uzumaki Mako
Miwaku Raiko
Kitto Seijuro
Kitto Ike
Kirishitan Kuma
Uzumaki Soma
Kitto Masao
Chikara Qazea
Chikara Nakatsu
Chikara Len
Hattori Reiko
Kaguya Etsu
Kitto Masato